Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowana przez Prezesa Spółki.

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- realizacja zawarcia i wykonania umowy,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji umów oraz świadczenia usług,
- zapewnienie obsługi transakcji i rozwiazywania problemów technicznych,
- przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji, awarii,
- zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa),
- udokumentowanie stanu prawnego oraz ustalenie praw ( sieci wodociągowej, przyłączy, nieruchomości itp.),
- prowadzenie windykacji należności, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
(prowadzenie postepowań sądowych i komorniczych),
- prowadzenie analiz statystycznych itp.,
- przechowywanie danych dla celów archiwalnych,
- informowanie o zmianach w usługach na rzecz klientów.

4. Monitoring wizyjny

Eco Team Sp. z o.o. wykorzystuje system monitoringu wizyjnego w następujących obiektach i pojazdach:

a) Pojazdy służbowe będące własnością Spółki,

b) Kompleks Zamkowo-Parkowy, ul. Królowej Jadwigi 6 Łodygowice,

c) Centrum Kultury, Plac Wolności 4 Łodygowice,

d) Boisko Sportowe Orlik Pietrzykowice,

e) SUW Bartoszowiec, ul. Wajdów 40 Łodygowice,

f) SUW WOPR, ul. Na stawach 3 Łodygowice,

g) SUW P-ce I, ul. Handlowa 2 Pietrzykowice,

h) SUW P-ce III, ul. Olszynowa 9 Pietrzykowice,

i) Plac za budynkiem Urzędu Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 Łodygowice,

j) Garaż mieszczący się w piwnicy budynku Urzędu Gminy wraz z klatka schodową prowadzącą do piwnic w/w budynku.

Informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania, a w przypadku gdy nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawieprawa lub pracodawca poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresu dane będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Przebywając w zasięgu monitoringu pojazdów służbowych Spółki lub na terenie obiektów monitorowanych zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

5. Okres przechowywania danych

Spółka przechowuje dane osobowe, przez czas, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z wykonania umowy ( min. 30 lat ). Dodatkowo dane osobowe mogą być przechowywane dla celów archiwalnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

- art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę

- art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy

- art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych

- art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym

- art.6 ust. 1 lit. f - dot. dochodzenia roszczeń i ochrony

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO,

b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych , w tym:

- dostawcom usług technicznych, organizacyjnych oraz informatycznych

- dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.Eco Team Service Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

ww.eco-ts.pl; e-mail: ets@eco-ts.pl; tel./fax: 33 8640575;

NIP: 553-25-11-896 REGON: 243140431

Kapitał zakładowy: 16.711.000 PLN

KRS: 0000447463 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualności