Nowe zasady dopłat do wody

Niniejszym informujemy, że od kwietnia br. gmina wprowadziła ograniczenie w dopłatach do wody.
Nowe zasady dopłat do wody

Ograniczenie to nie dotyczy wysokości dopłaty, która nadal wynosi 1,4 zł brutto 1 m3, ale limitu zużywanej wody. Limit ten, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, wynosi 3 m3 na osobę na miesiąc. Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym ustalana będzie na podstawie deklaracji za odbiór odpadów komunalnych złożonej przez dane gospodarstwo według stanu na koniec roku poprzedniego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w limicie 3 m3/osobę mieścić się będzie znacząca większość Klientów pobierających wodę z sieci wodociągowej. Wprowadzony limit ma na celu ograniczenie dopłat do 1 m3 wody do celów bytowych podmiotom, które zużywają ją do celów komercyjnych, a nie bytowych, jak to wynika z ustalonych grup taryfowych.

Aktualności