Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Deklaracja dostępności

Eco Team Service Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. eco-ts.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Eco Team Service jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja;
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy;
 • Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści;
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • Występują błędy kodu HTML i CSS;
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-21

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Eco Team Service.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Sebastian Dobija

E-mail: sebastian.dobija@eco-ts.pl

Telefon: 33 864 05 74

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i wnioski

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Spółka Eco Team Service mieści się w budynku przy ul. Piłsudskiego 75 w Łodygowicach. Przy budynku wydzielone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dostępny jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem Urzędu.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75