Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Organy Spółki

Eco Team Service Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Łodygowice. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników. Kompetencję poszczególnych organów określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Akt Założycielski Spółki.


Zgromadzenie wspólników

UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, POZA SPRAWAMI WYMIENIONYMI W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, WYMAGAJĄ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- wnoszenie i zwrot dopłat;
- zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki;
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- tworzenie funduszy Spółki oraz podział środków z tych funduszy;
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
- przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo – handlowych oraz do innych spółek;
- rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitery.


Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję na okres trzech lat. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz innych spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych należy:
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu z ważnych powodów;
- ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zarządu, oraz zatwierdzenie Regulaminu pracy Zarządu;
- ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków, albo pokrycie straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
Do wykonywania prawa nadzoru uprawnieni są członkowie Rady działający wspólnie. Indywidualne prawo do wykonywania nadzoru jest wyłączone.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady: mec. Zygmunt Satława
Wiceprzewodniczący Rady: adw. Jakub Staszkiewicz
Sekretarz Rady: mgr inż. Magdalena Uja


Zarząd

Zarząd Spółki liczy od jednego do dwóch Członków powołanych na wspólną kadencję na okres 3 lat.
Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
W umowach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, względnie jeden Członek Zarządu z Prokurentem działający łącznie.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który jest uprawniony do zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz ustalania zasad wynagradzania pracowników.


mgr inż. Marcin Zyzak - Prezes Zarządu

(ur. 1978), absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kierunek Marketing i Zarządzanie (2002r.), Technological Educational Institution of Serres–Greece. Faculty of Administration and Economics; Department: Business Administration (2001r.), ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Projektem Europejskim na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2005r.) i studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu–National Louis University w Nowym Sączu (2012r.)

Od 2003 r. pracownik samorządowy, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i szkoleniowymi. Od 2007 r. Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji w Urzędzie Gminy Łodygowice, a także członek zarządu Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. Kierownik, lider i dyrektor wielu projektów unijnych. W latach 2009-2012 pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach. Uczestnik wielu szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, funduszy unijnych, procesu inwestycyjnego. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.