Oferta pracy na stanowisku pracownik gospodarczy


Spółka Eco Team Service ogłasza nabór na stanowisko pracownik gospodarczy
Oferta pracy na stanowisku pracownik gospodarczy

Główny Dział: ds utrzymania infrastruktury komunalnej oraz utrzymania czystości i porządku

Miejsce pracy: teren Gminy Łodygowice

Ramowy zakres obowiązków:

- Prace konserwacyjno-porządkowe przy obiektach komunalnych ETS.

- Zbieranie odpadów przydrożnych.

- Prace przy utrzymaniu i remontach infrastruktury technicznej.

- Roboty transportowe.

- Odbiór odpadów komunalnych od klientów ETS (załadunek i rozładunek na składowisku).

- Kierowanie pojazdami o masie powyżej 3,5 t. będącymi w Zarządzie ETS.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdów.

- Prowadzenie kart drogowych pojazdów.

- Przestrzeganie codziennych przeglądów pojazdów.

- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

- Wykonywanie prac remontowych dla ETS.

- Wykaszanie trawników przy obiektach ETS oraz rowów i poboczy dróg gminnych

- Raportowanie zgodnie z obowiązującymi w firmie standardami.

- Dbałości o dobry wizerunek firmy.

- Współpraca ze wszystkimi działami w firmie.

Wymagania:

- Wykształcenie minimum zawodowe.

- Doświadczenie na podobnym stanowisku.

- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

- Umiejętność budowania pozytywnych relacji.

- Prawo jazdy kategorii C.

- Dyspozycyjność.

Oferujemy:

- Umowę o pracę na pełny etat.

- Ciekawą i stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

- Przyjazne środowisko pracy.

- Możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego.

- Motywujący system wynagradzania.

- Pakiet świadczeń socjalnych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy składać w siedzibie Spółki, tj.

Eco Team Service sp. z o. o.

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ets@eco-ts.pl

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby Państwa dokumenty były wykorzystane w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie odrębnej zgody poprzez zapis „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV oraz listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Eco Team Service sp. z o.o.”.

Inne:

Spółka zastrzega sobie kontakt z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoTeam Service Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Spółki z siedzibą w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75.

 1. Cel przetwarzania:
  - Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  - Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  - Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  - Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Okres przechowywania danych.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.


 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


 1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Eco Team Service Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

ww.eco-ts.pl; e-mail: ets@eco-ts.pl; tel./fax: 33 8640575;

NIP: 553-25-11-896 REGON: 243140431

Kapitał zakładowy: 16.711.000 PLN

KRS: 0000447463 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualności