Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŁODYGOWICACH I ZARZECZU:

1. Właścicielem cmentarzy komunalnych w Gminie Łodygowice jest Eco Team Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 75, zwana dalej Administratorem.
2. Cmentarz jest otwarty dla odwiedzających całą dobę.
3. Administrator cmentarza nie odpowiada za nagrobki oraz wszelkie przedmioty pozostawione na terenie cmentarza, w tym również za przedmioty stanowiące dekorację grobów, jak: wazony, latarnie, wieńce, krzewy ozdobne, krzyże, itp.
4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, godności i poszanowania miejsca.
5. Zabrania się wprowadzania psów na teren cmentarzy.
6. Zabrania się wstępu na teren cmentarzy osobom nietrzeźwym.
7. Zabrania się składowania śmieci pod drzewami, za grobowcami oraz zaśmiecania grobów sąsiednich i placów między grobami. Wszelkie nieczystości, trawy, chwasty, zeschłe wieńce, wiązanki, kwiaty, papiery i tym podobne odpady z oczyszczanych grobów należy składać w odpowiednio opisanych kontenerach do tego przeznaczonych, skąd zostaną zabrane przez służby porządkowe.
8. Zabrania się wjazdu na teren cmentarza rowerami oraz pojazdami mechanicznymi.
9. Wjazd na teren cmentarza w uzasadnionych przypadkach oraz wykonywanie prac kamieniarsko-budowlanych i związanych z kopaniem grobów jest możliwe, jedynie na warunkach określonych przez Administratora cmentarza, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, po wcześniejszym uiszczeniu stosownych opłat.
10. Prace ziemne związane z urządzaniem grobów na terenie cmentarzy mogą być wykonywane wyłącznie przez: -osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, -osoby posiadające aktualna polisę OC dotyczącą prowadzonej działalności, - osoby posiadające zawartą umowę Administratorem cmentarza.
11. Zabrania się niszczenia i dewastowania pomników, grobowców, rabatek, trawników, alejek, drzew i krzewów ozdobnych na terenie cmentarzy.
12. Zabrania się odgradzania grobów drutami, kamieniami, deskami, itp.
13. Zobowiązuje się wszystkie osoby posiadające groby ja terenie cmentarzy komunalnych do stałego utrzymania porządku i czystości bezpośrednio na nich, jak i w ich najbliższym otoczeniu.
14. W przypadku dokonania rezerwacji miejsca zobowiązuje się wykupującego do utrzymania tego miejsca oraz jego najbliższego otoczenia w należytym porządku i czystości przez cały czas trwania rezerwacji. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków rezerwacja może zostać przeniesiona w inne wolne miejsce.
15. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarzy jedynie pod opieką dorosłych.
16. Sadzenie lub wycinka drzew i krzewów na terenie cmentarza przez odwiedzających jest możliwe jedynie za zgodą Administratora cmentarzy.
17. Wszelkie sprawy dotyczące cmentarza należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta Eco TeamService Sp. z o.o w godzinach pracy.
18. Osoby nie przestrzegające ww. regulaminu podlegają sankcjom określonym przepisami postępowania o wykroczenia.
19. Groby ziemne na cmentarzach komunalnych po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej wpłaty, zgodnie z art. 7 ust. 1-6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.) będą likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia ich ważności na okres następny i nie uiszczą stosownych opłat.

ADMINISTRATOR OBIEKTU